• Twitter
  • Facebook

Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je alle artikelen aan, die in onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden staan.

Artikel 1. Definities

1.1 Kledingkinderenonline.nl is een online winkel in merkkleding voor baby's en kinderkleding, die via http://www.kledingkinderenonline.nl/ kan worden bezocht.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Kledingkinderenonline.nl, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website kledingkinderenonline.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kledingkinderenonline.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kledingkinderenonline.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. kledingkinderenonline.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 2,75 voor categorie 1, categorie 2 € 4,75 en categorie 3 € 6,75 categorie 4 € 8,75. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Kledingkinderenonline.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bijzondere extra inklaringskosten en/ of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van koper.

Artikel 5. Betalingen

a) Paypal: Indien u betaalt met bovengenoemde betaalmethodes zal de verwerking van de betaling verlopen via Paypal (voor houder van een PayPal account). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
 Voor betalingen met Paypal worden géén extra kosten berekend.

b) Vooruitbetaling: In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 2 dagen na orderdatum door kledingkinderenonline.nl te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.2 De klant geeft kledingkinderenonline.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van kledingkinderenonline.nl.

Artikel 6. Levering en Bezorging

6.1 kledingkinderenonline.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling of een akkoord van PayPal ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Kledingkinderenonline.nl echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. kledingkinderenonline.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan kledingkinderenonline.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Na goede ontvangst van de gerourneerde goederen conform de vastgelegde procedure, krijgt u een vervangend product of wordt u geld teruggestort op een door u aan te geven rekening.

8.1 Artikelen, die u via kledingkinderenonline.nl heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden geretourneerd. De retourprocedure van Kledingkinderenonline.nl is als volgt:
• Het retourartikel dienst eerst aangemeld worden via uw eigen account op Kledingkinderenonline.nl. Na aanmelding van uw retour ontvangt u per e-mail een Retour Autorisatie Nummer (RAN). Zonder dit nummer (deze moet duidelijk zichtbaar op de buitenzijde vermeld staan) wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd.
• De retourzending moet binnen14 dagen na verzending door kledingkinderenonline.nl bij kledingkinderenonline.nl terug ontvangen zijn.
• De artikelen dienen in de originele staat van verzending te worden teruggezonden, voorzien van aangehechte labels en in de originele verpakking.
• Bij de bestelling is een retourbon ingesloten. Deze retourbon dient volledig ingevuld bij de retourzending ingesloten te worden.
• Na aanmelding van de retour, dienen de artikelen voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden aan het door ons opgegeven retour adres.
• Na ontvangst en controle van de retour gestuurde artikelen wordt een vervangend produkt of het retourbedrag gecrediteerd en terugbetaald.
• Artikelen die u met een korting van 20% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geretourneerd worden conform artikel 11. Bij aankoop van een artikel met een korting van 20% of meer, wordt u er bij het plaatsen van uw bestelling op geattendeerd dat het een uitverkoop artikel betreft dat niet geretourneerd kan worden.

8.2 Kledingkinderenonline.nl accepteert uitsluitend retourneringen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 De kosten van de verzending van een retournering zijn voor uw eigen rekening.

8.4 Uw retournering zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd middels terugstorting op een door u aan te geven rekening.

8.5 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde kleding geldt:
• Terugsturen via Post NL naar het postadres van Kledingkinderenonline.nl. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van Post NL. Bij de afgifte ontvangt u evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een e-mailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal NIET uw verzending gecrediteerd worden.
• Uw retourgoederen dienen op de buitenzijde van de verpakking, duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een Retour Autorisatie Nummer (RAN). Zonder dit RAN nummer wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd. Dit RAN nummer kan worden aangevraagd op onze site onder via de optie "retourneren" onder “Algemene Informatie”.
• Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post
Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten welke ons door Post NL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen. Deze kosten worden ingehouden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd. 
 

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@kledingkinderenonline.nl.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.3 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 1 maand na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur telefonisch contact met ons opnemen (+31 (0)84-8324205) of een mail sturen aan info@kledingkinderenonline.nl.

9.3 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde kleding geldt:
• Terugsturen via Post NL naar het postadres van Kledingkinderenonline.nl. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van Post NL. Bij de afgifte ontvangt u evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een emailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal niet het geldende posttarief van uw verzending gecrediteerd worden met een maximum van € 6,75.
Uw retourgoederen dienen op de buitenzijde van de verpakking, duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een Retour Autorisatie Nummer (RAN). Zonder dit RAN nummer wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd. Dit RAN nummer kan worden aangevraagd op onze site onder via de optie "retourneren" onder “Algemene Informatie”

• Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post
Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95, in rekening én tevens de kosten welke ons door TNT Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.
 

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@kledingkinderenonline.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert kledingkinderenonline.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen op het door u aan te geven rekeningnummer.

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boeteopgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. kledingkinderenonline.nl crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@kledingkinderenonline.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de kleding teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door kledingkinderenonline.nl plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel 9 van onze voorwaarden.

Artikel 12. Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en kledingkinderenonline.nl, dan wel tussen kledingkinderenonline.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en kledingkinderenonline.nl, is kledingkinderenonline.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van kledingkinderenonline.nl.

Artikel 13. Overmacht

kledingkinderenonline.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kledingkinderenonline.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@kledingkinderenonline.nl. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
• zullen kledingkinderenonline.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen,klachten of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

E-Mail : info@kledingkinderenonline.nl  
T : +31(0)84-8324205
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van kledingkinderenonline.nl en haar eigenaar.

Laatste wijziging: 1 januari 2011.
 

 

Powered By Shirts4Kids
kledingkinderenonline.nl © 2023